Công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp