Tổng hợp đánh giá Mac Pro 2013: yên tĩnh, nhỏ và mạnh